Algemene voorwaarden Bevallen&Door

Artikel 1 – Definities


 • 1.1 Bevallen&Door: In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder “Bevallen&Door” de eenmanszaak Bevallen en Door. 
 • 1.2 Licentienemer: De (rechts)persoon met wie Bevallen&Door een overeenkomst heeft gesloten.
 • 1.3 Diensten: De door Bevallen&Door te verlenen diensten zoals beschreven op www.bevallenendoor.nl waaronder het verschaffen van toegang tot en het gebruik van het Platform via een browser, uitsluitend met het doel de hierop aanwezige content voor eigen gebruik te consumeren. De toegang tot de Huddle van Bevallen&Door is 15 maanden toegankelijk na (in termijnen) betaling. 
 • Platform: Het door Bevallen&Door beheerde kennisplatform, programmatuur, schrijfruimte en de Website waarmee zij aan Licentienemer de Diensten verleent.
 • 1.4 Overeenkomst: De overeenkomst (inclusief deze Algemene Voorwaarden) tussen Bevallen&Door en Licentienemer op grond waarvan Bevallen&Door aan Licentienemer Diensten verleent.


Artikel 2 – Toepasselijkheid


 • 2.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en rechtsbetrekkingen van Bevallen&Door en op alle met Bevallen&Door gesloten overeenkomsten.
 • 2.2 Deze voorwaarden zijn van toepassing met uitsluiting van eventuele door de Licentienemer gehanteerde algemene voorwaarden.
 • 2.3 Licentienemer gaat deze overeenkomst aan in de hoedanigheid van bedrijf. Licentienemer kan dus geen beroep doen op het consumentenrecht en geniet geen bescherming zoals het herroepingsrecht.
 • 2.4 Bevallen&Door is gerechtigd de inhoud van deze Algemene Voorwaarden eenzijdig te wijzigen. Wijzigingen worden schriftelijk of per e-mail bekendgemaakt en treden veertien (14) dagen na bekendmaking in werking, of op een andere datum die in de bekendmaking is vermeld.
 • 2.5 Indien Licentienemer de wijzigingen in de Algemene Voorwaarden niet wenst te accepteren, heeft hij het recht de Overeenkomst per de datum waarop de gewijzigde voorwaarden van kracht worden op te zeggen zonder dat Bevallen&Door tot vergoeding van kosten of schade is gehouden. Het betaalde abonnementsgeld zal pro rato worden gerestitueerd.

Artikel 3 – Totstandkoming overeenkomst


 • 3.1 Alle aanbiedingen van Bevallen&Door zijn vrijblijvend en kunnen binnen tien werkdagen na kennisneming van de aanvaarding van het aanbod worden herroepen, tenzij in het aanbod uitdrukkelijk anders wordt aangegeven.
 • 3.2 De Overeenkomst tussen Bevallen&Door en Licentienemer komt tot stand door te klikken op de bestelknop in de laatste stap van het registratieproces op de Website van bevallenendoor.nl. De Overeenkomst komt ook tot stand bij verstrekken van betalingsgegevens door Licentienemer via telefoon, email of schriftelijk.
 • 3.3 Bevallen&Door heeft het recht zonder opgaaf van reden een potentiële Licentienemer te weigeren.Artikel 4 – Licentie


 • 4.1     Bevallen&Door is exclusief eigenaar van alle bestaande en toekomstige intellectuele eigendomsrechten, zoals auteursrechten, merkrechten, modelrechten, octrooirechten, broncode en know-how, die rusten op of voortvloeien uit het Platform en gerelateerde software.
 • 4.2     Alle rechten van intellectueel eigendom op grond van de Overeenkomst ontwikkelde of aan Licentienemer ter beschikking gestelde programmatuur, websites, databestanden, apparatuur, opleiding-, toets- en examenmateriaal of andere materialen zoals analyses, ontwerpen, documentatie, rapporten, offertes, evenals voorbereidend materiaal daarvan berusten uitsluitend bij Bevallen&Door, diens licentiegevers of diens toeleveranciers. 
 • 4.3     Bevallen&Door verleent aan Licentienemer een niet-exclusief, niet-overdraagbaar, niet-verpandbaar en niet-sublicentieerbaar gebruiksrecht met betrekking tot het Platform. Het gebruiksrecht gaat in bij de totstandkoming van de Overeenkomst slechts gedurende de looptijd van de Overeenkomst. Licentienemer kan geen aanspraak maken op de in artikel 4.1 genoemde intellectuele eigendomsrechten.
 • 4.4     Het gebruiksrecht is niet overdraagbaar. Het is Licentienemer niet toegestaan om het gebruiksrecht te verkopen, te verhuren, in sublicentie te geven of op welke wijze of voor welk doel dan ook ter beschikking van een derde te stellen.
 • 4.5     Licentienemer mag het gebruiksrecht slechts gebruiken voor zijn eigen gebruik.
 • 4.6     Licentienemer zal geen aanduiding(en) betreffende het vertrouwelijke karakter dan wel betreffende auteursrechten, merken, handelsnamen of enig ander recht van intellectueel eigendom uit de programmatuur, website, databestanden, apparatuur of materialen (doen) verwijderen of (laten) wijzigen. 
 • 4.7     Ook indien de Overeenkomst daarin niet uitdrukkelijk voorziet, is het Bevallen&Door steeds toegestaan technische voorzieningen aan te brengen ter bescherming van apparatuur, databestanden, websites, ter beschikking gestelde programmatuur, programmatuur waarbij aan Licentienemer (direct of indirect) toegang wordt verschaft, en dergelijke in verband met een overeengekomen beperking in de inhoud of de duur van het recht tot gebruik van deze objecten. Licentienemer zal dergelijke technische voorziening(en) niet (laten) verwijderen of (laten) omzeilen.
 • 4.8     Licentienemer zal zich onthouden van het moduleren, aanpassen, doorontwikkelen of reverse engineering van het intellectueel eigendom
 • 4.9     Zonder toestemming van Bevallen&Dooris het Licentienemer verboden de door Bevallen&Door verschafte gebruikersnaam(en) en wachtwoord(en)n aan derden over te dragen.

Artikel 5 – Duur gebruikersrecht


 • 5.1 De overeenkomst komt tot stand voor een periode van minimaal 12 maand of meerdere maanden indien gebruik wordt gemaakt voor een aanbiedingstarief over langere periode. De overeenkomst kan door Licentienemer tussentijds en na afloop worden verlengd.
 • 5.2 De overeenkomst stopt na 12 maanden.
 • 5.3 De overeenkomst kan niet tussentijds worden opgezegd, het gekozen aantal van 12 maanden voor de initiële overeenkomst is hierbij leidend.
 • 5.4 Licentienemer zal zich na beëindiging of ontbinding van de licentieovereenkomst onthouden van ieder direct of indirect gebruik van de in licentie gegeven diensten en is gehouden om alle van Bevallen&Door verkregen informatie binnen twee werkdagen na de datum van beëindiging of ontbinding te verwijderen uit alle bij Licentienemer aanwezige (computer)apparatuur.
 • 5.5 Bevallen&Door en Licentienemer zijn bevoegd de Overeenkomst met onmiddellijke ingang zonder nadere ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst schriftelijk of per e-mail te ontbinden en zonder daarbij gehouden te zijn tot enige vergoeding van kosten of schade in de volgende gevallen; (a) indien de andere partij haar faillissement aanvraagt of in staat van faillissement wordt verklaard; (b) Licentienemer (voorlopige) surséance van betaling aanvraagt of hem (voorlopige) surséance van betaling wordt verleend; (c) Licentienemer onder curatele of bewind is gesteld, dan wel Bevallen&Door haar activiteiten staakt of liquideert.
 • 5.6 Ongeacht het overige bepaalde in deze Overeenkomst zullen de volgende verplichtingen na het einde van deze Overeenkomst doorlopen: (a) openstaande betalingen; (b) intellectuele eigendomsrechten; (c) aansprakelijkheid.


Artikel 6 – Rechten en plichten Bevallen&Door


 • 6.1 Bevallen&Door spant zich in om de Diensten continu ter beschikking te stellen maar garandeert niet dat de Diensten te allen tijde beschikbaar zijn. Wij vragen u om ons per direct op de hoogte te stellen als het Platform een storing heeft, zoals een foutmelding of het uitvallen van een functionaliteit. U kunt dit doen door een e-mail te sturen aan merel@bevallenendoor.nl.
 • 6.2 Bevallen&Door zal zich naar beste kunnen inspannen zijn Diensten met zorg uit te voeren, in voorkomend geval overeenkomstig de met Licentienemer schriftelijk vastgelegde afspraken en procedures. Alle Diensten van Bevallen&Door worden uitgevoerd op basis van een in- spanningsverbintenis, tenzij en voor zover in de schriftelijke Overeenkomst Licentienemer uitdrukkelijk een resultaat heeft toegezegd en het desbetreffende resultaat tevens met voldoende bepaaldheid in de Overeenkomst is omschreven. 
 • 6.3 Bevallen&Door behoudt zich het recht voor wijzigingen aan te brengen in de Diensten en het Systeem. Bevallen&Door zal zich inspannen om wijzigingen die een beperking van de kernfuncties van de Diensten en het Systeem inhouden vooraf, met inachtneming van een redelijke termijn, te melden, tenzij dit redelijkerwijs of technisch niet mogelijk is.
 • 6.4 Bevallen&Door kan de Diensten en/of het Systeem mogelijk uitbreiden met modules die nieuwe functionaliteiten bevatten. Modules die aan nieuwe gebruikers tegen betaling worden aangeboden, vallen niet automatisch onder de reikwijdte van de Overeenkomst. Indien Licentienemer gebruik wenst te maken van deze modules dient hij hierover nadere afspraken te maken met Bevallen&Door.
 • 6.5 Bevallen&Door verzorgt een elektronische nieuwsbrief waarin Licentienemers worden geïnformeerd over de ontwikkelingen van de Diensten van Bevallen&Door. Tenzij Licentienemer aangeeft hierop geen prijs te stellen, ontvangt de Licentienemer gedurende de looptijd van deze Overeenkomst deze elektronische nieuwsbrieven op het e-mailadres dat tijdens het registratieproces is verstrekt.
 • 6.6 Bevallen&Door spant zich in om (dagelijks) backups te maken van gegevens die gebruikt worden binnen de Website van Licentienemer, maar garandeert de beschikbaarheid van deze gegevens niet.


Artikel 7 – Rechten en plichten Licentienemer • 7.1     Licentienemer verkrijgt hierbij het niet-exclusieve en niet-overdraagbare recht om via de door haar te verzorgen apparatuur en programmatuur de Diensten en/of het Platform te gebruiken. Bevallen&Door stelt aan Licentienemer op basis van een gebruikslicentie de overeengekomen computerprogramma’s en de overeengekomen gebruikersdocumentatie gedurende de looptijd van de Overeenkomst voor gebruik ter beschikking, hierna te noemen ‘de programmatuur’. Het recht tot gebruik van de programmatuur is niet-exclusief, niet-overdraagbaar, niet-verpandbaar en niet-sublicen- tieerbaar. De verplichting tot terbeschikkingstelling door Bevallen&Door en het gebruiksrecht van Licentienemer strekken zich uitsluitend uit tot de zogeheten objectcode van de programmatuur. Het gebruiksrecht van Licentienemer strekt zich niet uit tot de broncode van de programmatuur. De broncode van de programmatuur en de bij de ontwikkeling van de programmatuur gemaakte technische documentatie worden niet aan Licentienemer ter beschikking gesteld, ook niet indien Licentienemer bereid is daarvoor een financiële vergoeding te betalen.
 • 7.2     Licentienemer is verantwoordelijk voor alle gebruik van de Diensten. Licentienemer zal de overeengekomen beperkingen, van welke aard of inhoud dan ook, op het recht tot gebruik van de programmatuur steeds stipt naleven. 
 • 7.3     Licentienemer dient bij het aangaan van de Overeenkomst de juiste, actuele en volledige (adres)gegevens te verschaffen welke aan Licentienemer worden gevraagd tijdens het registratieproces. Licentienemer dient wijzigingen in deze (adres)gegevens zo spoedig mogelijk via de backoffice van Bevallen&Door door te geven.
 • 7.4     Licentienemer dient zich te onthouden van ongeoorloofd gebruik van de Diensten en zal zich opstellen en gedragen conform hetgeen door Bevallen&Door mag worden verwacht van een zorgvuldig gebruiker. In het bijzonder zal Licentienemer bij het gebruik van de Diensten:

  (a) geen gegevens plaatsen op het Platform die inbreuk maken op intellectuele eigendomsrechten van derden;

  (b) geen producten of diensten aanbieden die gestolen zijn, in strijd zijn met wettelijke bepalingen of anderszins inbreuk maken op rechten van derden;

  (c) geen gegevens verspreiden die in strijd zijn met wettelijke bepalingen, de openbare orde en de goede zeden;

  (d) niet opzettelijk virussen of andere programma’s verspreiden of laten verspreiden die schade toe kunnen brengen aan apparatuur, programmatuur of gegevens van derden;

  (e) zich geen toegang (trachten te) verschaffen tot computers of computersystemen waarvoor hij niet geautoriseerd is (‘hacken’);

  (f) geen op het Systeem geplaatste gegevens van andere gebruikers van de Diensten veranderen, wissen of onbruikbaar maken of gegevens aan die gegevens van derden toevoegen zonder toestemming van de desbetreffende derde;

  (g) niet op een zodanige wijze gebruikmaken van de Diensten dat daardoor de juiste werking daarvan wordt verhinderd, dan wel dat hierdoor schade of hinder aan andere gebruikers van de Diensten kan worden toegebracht;

  (h) zich onthouden van het op enigerlei wijze ter beschikking stellen van zijn gebruikersnaam of (een deel van) de Diensten aan derden. Licentienemer zal zijn gebruikersnaam strikt persoonlijk en geheim houden;

  (i) alle aanwijzingen van Bevallen&Door die worden gegeven in verband met het gebruik van haar Diensten opvolgen.

  7.5     Onverminderd haar overige rechten op grond van de wet of de Overeenkomst behoudt Bevallen&Door zich het recht voor haar verplichtingen jegens Licentienemer op te schorten of de Overeenkomst direct zonder voorafgaande aankondiging op te zeggen indien deze handelt, of redelijkerwijs wordt vermoed te handelen in strijd met artikel 7.4, zonder dat Bevallen&Door tot enige schadevergoeding is gehouden.

  7.6     Het is Licentienemer nimmer toegestaan de programmatuur en de dragers waarop de programmatuur is of wordt vastgelegd te verkopen, te verhuren, te vervreemden of daarop beperkte rechten te verlenen of op welke wijze, voor welk doel of onder welke titel dan ook ter beschikking van een derde te stellen. 

  7.7     Licentienemer zal desgevraagd onverwijld zijn medewerking verlenen aan een door of ten behoeve van Bevallen&Door uit te voeren onderzoek betreffende de naleving van de overeengekomen gebruiksbeperkingen. Licentienemer zal op eerste verzoek van Bevallen&Door toegang tot zijn gebouwen en systemen verlenen. Bevallen&Door zal alle vertrouwelijke informatie die hij in het kader van een onderzoek van of bij Bevallen&Door verkrijgt, voor zover die informatie niet het gebruik van de programmatuur zelf betreft, vertrouwelijk behandelen. 

  7.8     Partijen zijn het er over eens dat de tussen partijen gesloten Overeenkomst, voor zover deze de terbeschikkingstelling tot gebruik van programmatuur tot voorwerp heeft, nimmer als koopovereenkomst wordt beschouwd.Artikel 8 – Licentievergoeding en prijzen


 • 8.1 Door Bevallen&Door opgegeven of met Bevallen&Door overeengekomen licentievergoedingen en andere prijzen of tarieven zijn inclusief omzetbelasting (BTW) en andere belastingen of heffingen, tenzij anders vermeld.
 • 8.2 Bevallen&Door is in alle gevallen gerechtigd de overeengekomen prijs aan te passen door middel van een e-mail aan Licentienemer met inachtneming van een termijn van dertig (30) dagen.
 • 8.3 Indien Licentienemer niet akkoord wenst te gaan met een door Bevallen&Door kenbaar gemaakte aanpassing van de prijs, is Licentienemer gerechtigd binnen dertig (30) dage na de kennisgeving daarvan de Overeenkomst schriftelijk of per e-mail op te zeggen tegen de in de kennisgeving van Bevallen&Door genoemde datum waarop de prijsaanpassing in werking zou treden. Het betaalde licentiegeld zal pro rato worden gerestitueerd.
 • 8.4 Licentienemer komt met betrekking tot de betaling van de licentievergoeding en andere verschuldigde bedragen geen beroep toe op verrekening. Licentienemer mag de betaling van de licentievergoeding of andere bedragen niet opschorten met een beroep op de eventuele ondeugdelijkheid van de dienst.
 • 8.5 Indien Bevallen&Door een dienst op grond van de toepasselijke voorwaarden blokkeert, is zij gerechtigd om aan een deblokkering de voorwaarde te verbinden dat Licentienemer de daarvoor geldende kosten voldoet, in overeenstemming met de daarvoor ten tijde van de deblokkering bij Bevallen&Door geldende regeling.

Artikel 9 – Betaling


 • 9.1 De licentievergoeding wordt voorafgaande aan aanschaf gefactureerd.
 • 9.2 Betaling van de licentievergoeding dient te geschieden uiterlijk binnen 14 dagen na factuurdatum wanneer geen gebruikt wordt gemaakt van een betaalmethode op basis van directe overboeking (iDeal, PayPal, Creditcard etc.)
 • 9.3 Bevallen&Door heeft te allen tijde het recht gehele of gedeeltelijke vooruitbetaling te vorderen en/of op andere wijze voor betaling zekerheid te verkrijgen.
 • 9.4 Indien Licentienemer de verschuldigde bedragen niet binnen de overeengekomen termijn betaalt, zal Licentienemer, zonder dat enige ingebrekestelling nodig is, over het openstaande bedrag de wettelijke rente verschuldigd zijn. Indien Licentienemer na ingebrekestelling nalatig blijft de vordering te voldoen, kan de vordering uit handen worden gegeven, in welk geval Licentienemer naast het alsdan verschuldigde totale bedrag tevens gehouden zal zijn tot volledige vergoeding van buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten, waaronder alle kosten berekend door externe deskundigen naast de in rechte vastgestelde kosten, verband houdende met de inning van deze vordering of van rechtsuitoefening anderszins, waarvan de hoogte wordt bepaald op minimaal 15% van het totale bedrag met een minimum van € 75,-.
 • 9.5 Onverminderd haar overige rechten op grond van de wet of de Overeenkomst, is Bevallen&Door bij gebreke van tijdige betaling gerechtigd de Dienst op te schorten zonder jegens Licentienemer tot enige vergoeding van kosten of schade gehouden te zijn.
 • 9.6 Bevallen&Door heeft ten alle tijden het recht het Platform uit te schakelen als de betaling van de factuur na meer dan 45 dagen na versturen/kennisgeving nog niet is ontvangen.
 • 9.7 Licentienemer dient indien hij voornemens is de automatische/eenmalige incasso bij de bank te storneren eerst in overleg te treden met Bevallen&Door.


Artikel 10 – Garantie, refunds & reclame


 • 10.1 Bevallen&Door staat in voor de deugdelijkheid van de door haar geleverde dienst in overeenstemming met wat Licentienemer op grond van de overeenkomst redelijkerwijze mag verwachten. Mochten zich niettemin gebreken voordoen in de door Bevallen&Door geleverde dienst als gevolg van programmeer- en/of designfouten, dan zal zij deze gebreken (laten) herstellen dan wel een redelijke prijsreductie toepassen, een en ander ter keuze en uitsluitend ter beoordeling van Bevallen&Door.
 • 10.2 Gebreken in de beveiliging van de door Licentienemer opgeslagen informatie op de systemen van Bevallen&Door, gebreken als gevolg van handelingen van Licentienemer zelf of van andere licentienemers of internetgebruikers, als gevolg van wijzigingen in inbelnummers, login procedures, account en/of e-mailadres of andere wijzigingen, vallen niet onder de garantie en zijn voor rekening en risico van Licentienemer.
 • 10.3 Licentienemer dient de geleverde dienst meteen na activering nauwkeurig te keuren, op straffe van verval van ieder recht op reclame en/of garantie.
 • 10.4 Indien Licentienemer het niet eens is met een afschrijving van zijn rekening/creditcard kan Licentienemer contact met Bevallen&Door opnemen via de contactpagina op de website. Licentienemer krijgt dan binnen 15 werkdagen een inhoudelijke reactie van Bevallen&Door. Indien het geschil van Licentienemer gegrond wordt bevonden, wordt het geïncasseerde bedrag zo spoedig mogelijk teruggeboekt naar de rekening waarvan het is afgeschreven.
 • 10.5 Het is niet toegestaan het abonnement tussentijds op te zeggen en als gevolg daarvan reeds betaalde bedragen terug te vorderen. Na het einde van de abonnementsperiode is het mogelijk om het abonnement, zonder kosten, stop te zetten.
 • 10.6 Reclames schorten de betalingsverplichtingen van Licentienemer niet op.Artikel 11 – Intellectuele eigendomsrechten


 • 11.1 Alle intellectuele en industriële eigendomsrechten met betrekking tot de Website, Platform en andere diensten, en met betrekking tot alles wat Bevallen&Door ontwikkelt, vervaardigt of verstrekt, daaronder begrepen software, kennisprogramma’s, teksten, designs, video’s en afbeeldingen, komen toe aan Bevallen&Door.
 • 11.2 Het is Licentienemer niet toegestaan om enige aanduiding over merken, handelsnamen, auteursrechten of andere rechten van intellectuele of industriële eigendom te verwijderen of te wijzigen.
 • 11.3 Het is Licentienemer niet toegestaan om de dienst of een gedeelte daarvan te kopiëren, te reproduceren of op andere wijze te verveelvoudigen, te vertalen, aan te passen, na te maken, te wijzigen of te reconstrueren.
 • 11.4 Licentienemer verkrijgt, voor zover noodzakelijk voor gebruikmaking van de Diensten, een niet-overdraagbaar en niet-exclusief gebruiksrecht met betrekking tot deze intellectuele eigendomsrechten.

Artikel 12 – Aansprakelijkheid


 • 12.1 Bevallen&Door is nimmer aansprakelijk voor enige directe en indirecte schade van Licentienemer of derden, waaronder mede begrepen gevolgschade en immateriële schade als gevolg van het gebruiken of niet-gebruiken van de Diensten.
 • 12.2 De aansprakelijkheid van Bevallen&Door voor indirecte schade is uitgesloten. 
 • 12.3 Licentienemer zal Bevallen&Door en door haar ingeschakelde derden vrijwaren voor alle aanspraken van derden terzake van aansprakelijkheid, schade en kosten, ontstaan als gevolg van of verband houdende met het gebruiken of niet-gebruiken door Licentienemer van de Diensten.
 • 12.4 Opgegeven termijnen zijn bij benadering vastgesteld en zijn niet te beschouwen als fatale termijn. Bevallen&Door is niet aansprakelijk indien opgegeven termijnen worden overschreden.
 • 12.5 De vorige leden van dit artikel zijn niet van toepassing indien en voor zover de betreffende schade is veroorzaakt door opzet of grove schuld van Bevallen&Door (hoogste leidinggevend personeel).

Artikel 13 - Overmacht


 • 13.1 Bevallen&Door is niet gehouden tot het nakomen van een of meer verplichtingen indien zij daartoe verhinderd is als gevolg van overmacht. Onder overmacht wordt mede verstaan:
 • a) een tekortkoming van externe hosting providers en toeleveranciers van Bevallen&Door
 • b) onderbrekingen of storingen in de stroom- en/of telecommunicatievoorzieningen
 • c) belemmeringen als gevolg van de door Licentienemer benutte hard- en software of de door deze gebruikte technische infrastructuur
 • d) werkstakingen
 • e) brand
 • f) ongeval of ziekte van personeel
 • g) Denial of Services (DoS) aanvallen
 • h) door Bevallen&Door onvoorziene problemen en elke andere omstandigheid die niet uitsluitend van de wil van Bevallen&Door afhankelijk is
 • 13.2 Wanneer de overmachtsituatie langer dan zestig (60) dagen heeft geduurd, heeft Licentienemer het recht om de Overeenkomst door schriftelijke ontbinding of ontbinding per e-mail te beëindigen zonder dat Bevallen&Door tot enige vergoeding van kosten of schade is gehouden.
 • 13.3 Indien Bevallen&Door door beperkingen of belemmeringen of andere vormen van overmacht verhinderd is de overeenkomst na te komen, is zij gerechtigd de uitvoering van de overeenkomst op te schorten. De Licentienemer heeft in dat geval geen recht op vergoeding van schade, kosten of rente.

Artikel 14 – Advisering


 • 14.1 Alle door Bevallen&Door gegeven adviezen, gedeelde kennis en door Bevallen&Door verstrekte mededelingen en opgaven over onder meer de eigenschappen van door Bevallen&Door te leveren diensten zijn geheel vrijblijvend en worden door Bevallen&Door verstrekt bij wijze van niet bindende informatie. Bevallen&Door verleent daarbij geen enkele garantie.
 • 14.2 Voor enige directe of indirecte schade, in welke vorm en uit welke hoofde dan ook, voortvloeiende uit informatieverstrekking en/of advisering door Bevallen&Door is Bevallen&Door niet aansprakelijk. Licentienemer vrijwaart Bevallen&Door tegen alle aanspraken van derden, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld van Bevallen&Door.Artikel 15 – Privacy • 15.1 Bevallen&Door respecteert de privacy van Licentienemer. Bevallen&Door  zal de persoonsgegevens van Licentienemer verwerken in overeenstemming met de geldende privacyregelgeving en met de Privacyverklaring die op de website van Bevallen&Door  is in te zien. Licentienemer stemt in met deze verwerking van zijn persoonsgegevens.
 • 15.2    Bevallen&Door is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor verwerking van persoonsgegevens van derden.
 • 15.3    Indien dit voor de uitvoering van de Overeenkomst noodzakelijk is, zal Licentienemer Bevallen&Door desgevraagd schriftelijk informeren over de wijze waarop Licentienemer uitvoering geeft aan zijn verplichtingen op grond van de wetgeving op het gebied van bescherming van persoonsgegevens
 • 15.4    Licentienemer vrijwaart Bevallen&Door voor aanspraken van personen van wie persoonsgegevens zijn geregistreerd of worden verwerkt in het kader van een persoonsregistratie die door Licentienemer wordt gehouden of waarvoor Licentienemer op grond van de wet anderszins verantwoordelijk is.
 • 15.5    De verantwoordelijkheid voor de gegevens die met gebruikmaking van een Dienst van Bevallen&Door door Licentienemer worden verwerkt, ligt volledig bij Licentienemer. Licentienemer staat er tegenover Bevallen&Door voor in dat de inhoud, het gebruik en/of de verwerking van de gegevens niet onrechtmatig zijn en geen inbreuk maken op enig recht van een derde. Licentienemer vrijwaart Bevallen&Door tegen elke rechtsvordering van een derde, uit welke hoofde dan ook, in verband met deze gegevens of de uitvoering van de Overeenkomst.


Artikel 16 – Toepasselijk recht


 • 16.1 Op deze Overeenkomst is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 • 16.2 Voor zover door nationale rechtsregels niet dwingend anders wordt voorgeschreven is de rechter te Amsterdam bij uitsluiting bevoegd kennis te nemen van geschillen welke voortvloeien uit of samenhangen met Overeenkomst tussen partijen.
 • 16.3 Licentienemer is niet gerechtigd de rechten en verplichtingen uit de Overeenkomst zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Bevallen&Door aan een derde, waaronder mede entiteiten binnen het concern waar Licentienemer onderdeel van is moet worden verstaan, over te dragen. Bevallen&Door is gerechtigd de rechten en verplichtingen uit de Overeenkomst over te dragen aan derden. Licentienemer verleent reeds nu voor alsdan zijn instemming met een dergelijke overdracht.
 • 16.4 Indien een of meerdere bepalingen van deze Overeenkomst nietig of vernietigbaar zijn laat zulks de geldigheid van de overige bepalingen onverlet. Partijen zullen in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige c.q. vernietigde bepaling in acht worden genomen.